حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴۰

در بحر محیط هر که او غرق بود

فارغ ز وجود غرب و وز شرق بود

آن کس که نشسته بر لب دریائی

با غرقهٔ بحر ما بسی فرق بودم