حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴۸

در هر آنی مرا عطائی بخشید

شاهی جهان بهر گدائی بخشید

گنجی که نهایتش خدا می داند

سلطان به کرم به بینوائی بخشید