حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۵

از جود وجود عشق لا شی ، شی شد

وز آب حیات جمله جانها حی شد

گویند وفات یافت سید حاشا

باقی به بقای اوست فانی کی شد