حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۹

در ملک اگر شاه عراقی باشد

شک نیست که مال شاه باقی باشد

گر می خواهی که رندکان جمع شوند

باید که یکی همیشه ساقی باشد