حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۱

سازنده اگرچه ساز نیکو سازد

اما بی ساز ساز چون بنوازد

من آینه ام که می نمایم او را

او خالق من که او مرا می سازد