حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۲

بگذر ز تجمل و تکبر بگذار

رو کهنه بپوش و با قناعت به سر آر

جایی که بود تجمل ذاتی او

زین نوع تجمل به چه کار آید یار