حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۳

میخانه ذوق در گشادیم دگر

لب بر لب جام می نهادیم دگر

در کوی خرابات مغان رندانه

سرمست به خاک ره فتادیم دگر