حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۷۳

حکمی از او محال باشد پرهیز

فرموده و امر کرده از وی مگریز

آن کو به میان امر حکمش عاجز

درماند و دلفکار ، کجدار و مریز