حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۰

کو دل که بداند نفسی اسرارش

کو گوش که بشنود ز من گفتارش

معشوق جمال می نماید شب و روز

کو دیده که تا برخورد از دیدارش