حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۱

مخلوق خدا همه نکو می دارش

تعظیم همه برای او می دارش

هر آینه ای که در نظر می آری

آن آینه را تو روبرو می دارش