حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۲

این جام و شراب جسم و جان دریابش

آن غیب و شهادت جان دریابش

در هر چه نظر کنی نکو می بینش

در صورت و معنی این و آن دریابش