حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۵

ترسان ترسان همی روم بر اثرش

پرسان پرسان ز خلق عالم خبرش

آسان آسان اگر بیابم وصلش

بوسان بوسان لب من و خاک درش