حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۷

معشوق یکی عشق یکی عاشق یک

این هر دو یکی و در یکی نبود شک

یک ذات و صفات صد هزارش می دان

یک صد باشد به اعتباری صد یک