حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۸

مفعول یکی فعل یکی فاعل یک

ما راست یقین اگر تو را باشد شک

بردار حجات تا نمائی به حجاب

دریاب نصیحتی که گفتم نیکک