حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۹

در جام جهان نما نظر کن به جمال

تا نقش خیال او نماید به کمال

هر آینه ای که در نظر می آری

تمثال جمالش بنماید تمثال