حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۹۱

بنشین به در خلوت دل ای کامل

مگذار که غیر او درآید در دل

زیرا که اگر غیر در آید به وثاق

آسان تو ، دشوار شود حل مشکل