حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۹۴

در کوی خرابات بسی کوشیدیم

تا جمله شراب میکده نوشیدیم

تا رهبر رندان جهانی باشیم

رندانه قبای عاشقی پوشیدیم