حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۹۸

در کوی خرابات خراب افتادیم

رندانه به ذوق در شراب افتادیم

در بحر محیط کشت ای می راندیم

کشتی بشکست ما در آب افتادیم