حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۰۰

تا ما نظر از اهل نظر یافته ایم

از سر وجود خود خبر یافته ایم

ما دُر یتیم را به دست آوردیم

دریای محیط پرگهر یافته ایم