حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۰۶

شهبازم و شاهباز بشناخته ام

در عالم عاشقی سر انداخته ام

گوئی چو شناختی بگویم با تو

بشناخته ام چنان که بشناخته ام