حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۰۹

شاها نظری کن که فقیران توییم

گر نیک و بدیم هرچه هست آن توییم

فرمان تو را کمر به جان می بندیم

زیرا که همه بندهٔ فرمان توییم