حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۱۱

هم جام جهان نمای عالم مائیم

هم آینهٔ روشن آدم مائیم

گر یک نفسی از دم ما مرده شوی

می دان به یقین کاین دم و آن دم مائیم