حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۱۲

آن صورت الطاف الهی مائیم

همجامهٔ جامه دار شاهی مائیم

ما محرم راز حضرت سلطانیم

دانندهٔ اسرار کما هی مائیم