حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۱۶

او جمع همه همه تفاصیل وئیم

زان لحظه پی جمع و تفاضیل نئیم

در جام مئیم و گاه در جام شراب

اما همه جا حقیقتاً عین مئیم