حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۲۰

ما محرم راز حضرت سلطانیم

احوال درون و هم برون می دانیم

منشی قضا هرچه نویسد مجمل

بر لوح قدر مفصلش می خوانیم