حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۲۱

ما عادت خود بهانه جوئی نکنیم

جز راست روی و نیک خوئی نکنیم

آنها که به جای ما بدی ها کردند

گر دست دهد به جز نکوئی نکنیم