حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۲۹

حمام شدم به گوشه ای بنشستم

با خدمت دلاک بسی پیوستم

دستم بگرفت و بر سر بام نشاند

فی الجمله چه گویم که به مویی رستم