حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۴۹

تا آتش عشق او برافروخته‌ ایم

عود دل خود بر آتشش سوخته‌ ایم

دل سوخته‌ ایم و کار آتشبازی

آموختــه ‌ایم و نیــک آموختــه‌ ایم