حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۵۰

از دُردی درد ما دوا یافته ‌ایم

در کنج فنا گنج بقا یافته ‌ایم

چیزی که جهانیان به جان می ‌طلبند

ما یافته ‌ایم و نیک وایافته‌ ایم