حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۵۸

توحید به توحید نکو می دانیم

خود را به خدا و او به او می ‌دانیم

خود را و تو را به او شناسیم ای عقل

تا ظن نبری که او به تو می ‌دانیم