حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۷۲

ای مظهر ذات را صفات آمده تو

بل عین صفات را چو ذات آمده تو

بی ذات و صفات کاینات است عدم

ای ذات و صفات کاینات آمده تو