حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۱

در کتم عدم عقل خیالی بسته

در پردهٔ آن خیال خوش بنشسته

وهم آمده و مزاحم عقل شده

کوری و کری به همدگر پیوسته