حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۴

ای هست همه ز هست تو هست شده

وی هر دو جهان از می تو مست شده

یاری که ز دست تست آن دستان یافت

زان دست هزار بار از دست شده