حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۶

دیدم صنمی جام میی نوشیده

از نقش خیال جامه ای پوشیده

گفتم ز کجا شراب نوشی گفتا

از خم میی که خود به خود جوشیده