حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۷

موجود به واجب الوجودیم همه

هستیم ولی هیچ نبودیم همه

از جود وجود عشق موجود شدیم

بی جود وجود بی وجودیم همه