حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۹

ما را می کهنه باید و دیرینه

از روز ازل تا به ابد سیری نه

خم از عدم و صراحی از جود وجود

او تلخ نه و شور نه و شیرین نه