حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۰۳

گر زانکه نه در بند هوا و هوسی

با ما نفسی بر آ اگر همنفسی

این یک نفس عزیز را خوار مدار

دریاب که بازماندهٔ یک نفسی