حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۰۴

خواهی که درین زمانه اوحد باشی

در حضرت ذوالجلال مفرد باشی

دارم سخنی که عقل گوید احسن

چون نیک توان بود چرا بد باشی