حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۲۱

از بهر خدا اگر خدا می ‌جویی

می دان که خدا را به هوا می ‌جویی

او را بطلب تا که بیابی او را

غیرش چه کنی غیر چرا می ‌جویی

        

رباعی شمارهٔ ۳۲۰ >