حمایت از گنج نما
 

دود سیه

در آب پر غراب افتاده مگیر

یا تودۀ مشک ناب افتاده مگیر

پیچیده به روی آب دود سیهی

آتش به میان آب افتاده مگیر

< گهر

        

برزخ >