حمایت از گنج نما




 

گهر

هر روز گرفت خانۀ کعبه شرف

از مولد شیر حق، شهنشاه نجف

جز ذات محمّدی نیامد به وجود

یکتا گهری چو ذات حیدر ز صدف

< بدر

        

دود سیه >