حمایت از گنج نما
 

ماکو

خیّاط پسری بود به دستش ماکو

گفتم که دلی که برده ای از ماکو

گفتا که دل تو در کف من خون شد

از او اثری اگر بخواهی ماکو

< عاقبت به خیر

        

آهو >