حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳

به نام نیک تو، خواجه، فریفته نشوم

که نام نیک تو دامست و زرق‌مر نان را

کسی که دام کند نام نیک از پی نان

یقین بدان تو که دامست نانش مر جان را

< شمارهٔ ۴

        

شمارهٔ ۲ >