حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶

پوپک دیدم به حوالی سرخس

بانگک بر برده به ابر اندرا

چادرکی دیدم رنگین برو

رنگ بسی گونه بر آن چادرا

ای پرغونه و باژگونه جهان

مانده من از تو به شگفت اندرا

< شمارهٔ ۷

        

شمارهٔ ۵ >