حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷

جهانا! چه بینی تو از بچگان

که گه مادری، گاه مادندرا؟

نه پاذیر باید تو را نه ستون

نه دیوار خشت و نه زآهن درا

< شمارهٔ ۸

        

شمارهٔ ۶ >