حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸

کس فرستاد به سر اندر عیار مرا

که: مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا

وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت

برهاناد ازو ایزد جبار مرا

< شمارهٔ ۹

        

شمارهٔ ۷ >