حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۲ - در مذمت اسب خود

بود اعور و کوسج و لنگ و پس من

نشته برو چون کلاغی بر اعور