حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۲

ای دل، سزایش بری

باز بر چنگل عقابی

بی تو مرا زنده نبیند

من ذره ام، تو آفتابی