حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۴

جعد همچون نورد آب بباد

گوییا آن چنان شکستستی

میانکش نازکک چو شانهٔ مو

گویی از یک دگر گسستستی