حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۵

آی دریغا! که خردمند را

باشد فرزند و خردمند نی

ور چه ادب دارد و دانش پدر

حاصل میراث به فرزند نی